ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ »Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης» – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

 

                                      Τρίκαλα 16/10/15
Αριθμ .Πρωτ:οικ. 4556/201009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ .Δ/νση: Β. Τσιτσάνη  31
Ταχ .Κώδικας: 42100
FAX: 24310 – 46115
Πληροφορίες: Α.Τζέλης – Κ. Αλεξοπούλου
Τηλέφωνο: 24310 – 46372 – 46326
emailk.alexopoulou@thessaly.gov.gr


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης » για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και των Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισμού 326.536,25 ευρώ συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ 23% & του δικαιώματος προαίρεσης. (269.500,00 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα & 57.036,25 για τα Ν.Π.Δ.Δ.)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης   www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι 03 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 9-12-2015 ημέρα Τετάρτη μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για (1) έτος.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

1. Oλα τα φυσικά πρόσωπα
2. Ολα τα Νομικά πρόσωπα
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις κ κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – www.promitheus.gov.gr)

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός του ΦΠΑ (3.983,74 για την ομάδα 1 – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων & 927,42 για την ομάδα 2 Ν.Π.Δ.Δ.).

Οι όροι της υπ.αριθμ. 01/2015 Διακήρυξης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr. Και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2431046372-46326 τις εργάσιμες μέρες και ώρες, γραφείο 325-326 Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Meta Data

Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ »Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης» – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
Date Posted: 23/10/2015
Posted By:
Category: