Archives

Προγράμματα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» για συνολικά 12.700 ωφελούμενους

ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
1) Προγράμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις Διοικητικές Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 7 (Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος).

2) Προγράμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Ανοιχτό προς υποβολή από 23/11/2015ώρα 10:00 και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχες Δημόσιες Προσκλήσεις.

logo

 

 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΦΕΚ
 1. ΦΕΚ

Θεματική Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης »Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα και Δημιουργικός Τουρισμός»

ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
RIS LOGO

Σας προσκαλούμε στη Θεματική Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εξειδίκευση των δράσεων στις Προτεραιότητες της RIS3 Θεσσαλίας : Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα και Δημιουργικός Τουρισμός.

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Αυτόνομο Γραφείο RIS3 στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και θα πραγματοποιηθεί στα

Τρίκαλα την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο ANANTI City Resort και ώρα 15:00.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση, καταγραφή και συζήτηση προτάσεων και ιδεών για θέματα έρευνας , καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, που αφορούν στη βελτίωση και ενίσχυση των κλάδων του «Αγροδιατροφικού Συμπλέγματος» και του «Δημιουργικού Τουρισμού». Εκπρόσωποι της ερευνητικής, επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, συνεργάζονται για το σχεδιασμό των δράσεων που πρέπει και μπορούν να υλοποιηθούν για τη δημιουργία δυναμικών επιχειρήσεων, συμμαχιών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και θέσεων απασχόλησης.

Κατά την διάρκεια της Ημερίδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συνεισφέρουν ενεργά στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Έρευνα , καινοτομία και νέες τεχνολογίες στο «Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα»,
  • Έρευνα , καινοτομία και νέες τεχνολογίες στο «Δημιουργικό τουρισμό»,

Αντίστοιχη διαδικασία διενεργείται στην Θεσσαλία την τρέχουσα περίοδο για όλες τις Προτεραιότητες της RIS3, ως τελικό και απαραίτητο στάδιο για την κατάρτιση του Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσης και ετοιμότητα έκδοσης Προσκλήσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

Οι ερευνητικοί, επιστημονικοί και συλλογικοί επιχειρηματικοί φορείς, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των μελών τους, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Ιδιαιτέρως κρίσιμη κρίνεται η συμμετοχή στην Ημερίδα επιχειρηματιών, νέων επαγγελματιών, νέων επιστημόνων, ερευνητών και ομάδων επιχειρηματιών, που γνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης και εξειδίκευσης της περιοχής, με δράσεις έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας για τις δραστηριότητες των προτεραιοτήτων που θα συζητηθούν.

Συνημμένα μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Γραφείου RIS3 της Περιφέρειας http://ris3.thessaly.gov.gr , όπου υπάρχει αναρτημένη και Ηλεκτρονική Φόρμα συλλογής προτάσεων ευθυγραμμισμένων με τις προτεραιότητες της RIS3 . Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τις ίδιες Προτεραιότητες της RIS3, ανάλογες Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές διάστημα σε Βόλο (Τουρισμός) και Λάρισα (Αγροδιατροφή).

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ »Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης» – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

 

                                      Τρίκαλα 16/10/15
Αριθμ .Πρωτ:οικ. 4556/201009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ .Δ/νση: Β. Τσιτσάνη  31
Ταχ .Κώδικας: 42100
FAX: 24310 – 46115
Πληροφορίες: Α.Τζέλης – Κ. Αλεξοπούλου
Τηλέφωνο: 24310 – 46372 – 46326
emailk.alexopoulou@thessaly.gov.gr


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης » για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και των Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισμού 326.536,25 ευρώ συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ 23% & του δικαιώματος προαίρεσης. (269.500,00 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα & 57.036,25 για τα Ν.Π.Δ.Δ.)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης   www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι 03 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 9-12-2015 ημέρα Τετάρτη μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για (1) έτος.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

1. Oλα τα φυσικά πρόσωπα
2. Ολα τα Νομικά πρόσωπα
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις κ κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – www.promitheus.gov.gr)

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός του ΦΠΑ (3.983,74 για την ομάδα 1 – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων & 927,42 για την ομάδα 2 Ν.Π.Δ.Δ.).

Οι όροι της υπ.αριθμ. 01/2015 Διακήρυξης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr. Και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2431046372-46326 τις εργάσιμες μέρες και ώρες, γραφείο 325-326 Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
ΝΕΟΕκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα ενισχύσει υφιστάμενες (που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013)πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό, στρατηγικό τομέα προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 € έως 150.000 €,ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις δίνονται στο κείμενο της προδημοσίευσης που έχει αναρτηθεί παρακάτω στα Σχετικά Αρχεία.

Σημειώνονται τα εξής:

– Πρόκειται για προδημοσίευση του προγράμματος με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων.
– Όταν πραγματοποιηθεί η οριστική προκήρυξη του προγράμματος, η Πρόσκληση που θα περιέχει τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr.
– Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.
– Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων.
– Τέλος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ