Ομάδα Στόχου

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, οι ομάδες που πλήττονται περισσότερο από τον εργασιακό αποκλεισμό είναι οι εξής:

–      Νέοι έως 25 ετών

–      Γυναίκες

Το κύριο χαρακτηριστικό των ομάδων-στόχου είναι η ελλιπής γνώση της λειτουργίας της τοπικής αγοράς εργασίας, λόγω είτε της πρόσφατης εισόδου τους σε αυτή, στην περίπτωση των νέων, είτε της μακρόχρονης απουσίας τους από αυτή λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, στην περίπτωση των γυναικών. Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό των γυναικών που διαβιεί στην ύπαιθρο χαρακτηρίζεται από ανεπαρκές εκπαιδευτικό επίπεδο και έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματικών προσόντων.