Διάρκεια

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, η υλοποίηση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 και θα διαρκέσει όλο το έτος.