Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό»
«Alter Tourism and Employment»

 

Στα Τρίκαλα, σήμερα 28/12/2012 μεταξύ των:

 

 1. Δήμος Τρικκαίων όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Χρήστο Λάππα,
 2. Δήμος Καλαμπάκας όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σακελλαρίου,
 3. Δήμος Φαρκαδόνας όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Κων/νο Οικονόμου,
 4. Επιμελητήριο Τρικάλων (ΕΒΕ Τρικάλων) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στέφανο Γιώτη,
 5. Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Δημήτριο Σακελαρίου,
 6. Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (eTrikala ΑΕ) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Οδυσσέα Ράπτη,
 7. Ένωση Ξενοδόχων πόλης Τρικάλων και Ορεινού Όγκου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Χατζηγάκη,
 8. Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο κο Σωτήριο Φαμίση,
 9. Σωματείο Ιδιοκτητών & Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Επιπλωμένων Διαμερισμάτων & Κάμπινγκ – τα ΜΕΤΕΩΡΑ όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Καρακαντά,
 10. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμπάκας όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Κων/νο Φαμίση,
 11. Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας ν. Τρικάλων (ΣΟΧΤ ν. Τρικάλων) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Μπάτζιο,
 12. ΚΕΝΑΚΑΠ & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Σακελλαρίου,
 13. Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – Γνώση Αναπτυξιακή, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διαχειρίστρια κα Ζωή Βαδράτσικα,

 

που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως και καλοπίστως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Επωνυμία – Ορισμός Συντονιστή – Έδρα – Σφραγίδα 

 1. Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 741 και επ. και 784 του Αστικού Κώδικα και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α/30.09.2011), με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» και διακριτικό τίτλο «Alter Tourism & Employment».
 2. Συντονιστής εταίρος ορίζεται η Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ. (Ιωαννίνων 84, 42200 Καλαμπάκα)
 3. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Καλαμπάκα, όπου βρίσκεται η έδρα του συντονιστή εταίρου και όπου θα πρέπει να τηρούνται όλα τα σχετικά με την λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης έγγραφα.
 4. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία της, ήτοι «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό», η νομική της μορφή, το ΑΦΜ της καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

 

Άρθρο 2

Αρχές Λειτουργίας – Νομοθετικό Πλαίσιο

Η λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

 1. διέπεται από τις εξής Αρχές:
 • Αντιπροσωπευτικότητα στη συμμετοχή
 • Διαφάνεια στη διαχείριση
 • Αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή δράσεων
 • Δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων
 • Ευελιξία ανταπόκρισης στις προδιαγραφές και προσαρμογές του έργου
 1. είναι σύμφωνη με:
 • τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α/30.09.2011),
 • τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
 • τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ και στην υπ’ αρίθμ πρωτ. 1874/17.04.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 053) της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • τις διατάξεις του άρθρου 741 και επόμενα του Α.Κ.
 1. βασίζεται στον Οδηγό για δικαιούχους που αποτελεί Παράρτημα Χ της υπ’ αρίθμ πρωτ. 1874/17.04.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 053) της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 2. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη είναι μη κερδοσκοπική και δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών ή η καταβολή τόκων προς τους εταίρους κατά τη λειτουργία ή τη διάλυσή της.

 

Άρθρο 3

Σκοπός

 1. Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», έτσι όπως αυτή έχει συμφωνηθεί από τους Εταίρους και έχει υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας βάσει της υπ’ αρίθμ πρωτ. 1874/17.04.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 053) της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση».
 2. Η ως άνω Πράξη εξειδικεύεται σε κατηγορίες ενεργειών, στο σύνολο ή σε μέρος των οποίων μετέχει ο κάθε εταίρος. Οι κατηγορίες ενεργειών, οι εταίροι που μετέχουν σε κάθε μία από αυτές καθώς και ο προϋπολογισμός που τούς αναλογεί, περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης και στον Πίνακα Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Προτεινόμενης Πράξης που έχουν υποβάλει από κοινού οι Εταίροι στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 3. Στόχος της Πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης.
 4. Οι επιμέρους  δράσεις που θα υλοποιηθούν από τους Εταίρους αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις μήνες. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.
 5. Η ολοκλήρωση των πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την 31/12/2014, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών.

ΑΡΘΡΟ 4

Πόροι

 1. Οι πόροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προέρχονται αποκλειστικά από την επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 2. Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης δεν υποχρεούνται σε κοινές εισφορές.
 3. Μεταξύ του φορέα χρηματοδότησης της πράξης που θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ως δικαιούχου, δεν προκύπτει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής, καθώς και υποχρέωση ΦΠΑ.
 4. Μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και των Εταίρων της δεν προκύπτει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής καθώς και υποχρέωση ΦΠΑ. Εάν οι δράσεις ενός Εταίρου παράγουν εργαλεία ή αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση μέρους του έργου που υλοποιεί άλλος Εταίρος, τότε από την αναγκαία συνεργασία για την επίτευξη του κοινού σκοπού δεν προκύπτει ενοχική σχέση με την έννοια της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής και υποχρέωση ΦΠΑ.
 5. Η μεταφορά της επιχορήγησης από το φορέα χρηματοδότησης προς την «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» γίνεται με Απόφαση Κατανομής του Φορέα Χρηματοδότησης, κατόπιν πιστοποίησης από την ΕΔΑ των προϋποθέσεων και πραγματοποιείται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

α) Η πρώτη δόση ύψους 25% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, αφού η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» υποβάλει στην ΕΔΑ Βεβαίωση έναρξης, (σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και η οποία περιλαμβάνει τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες δημοσιοποίησης του σχεδίου, προσέλκυσης και επιλογής των ωφελουμένων.

β) Η δεύτερη δόση ύψους 50% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση από την «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» της υλοποίησης τουλάχιστον του 75% του φυσικού αντικειμένου της πράξης, και οικονομικού αντικειμένου ύψους 50% της πρώτης και δεύτερης δόσης.

γ) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 25% αφορά την πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από την «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και την υποβολή στην ΕΔΑ των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων, με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και η διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες.

βάσει του κεφαλαίου Β.9 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» του συνημμένου εγγράφου με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1874/17.04.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 053) της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το σύνολο των ωφελουμένων. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό της αποπληρωμής είναι ανάλογο του ποσοστού εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και διατήρησης αυτών για τρεις (3) μήνες (% ωφελουμένων για τους οποίους εξασφαλίστηκαν θέσεις απασχόλησης και διατηρήθηκαν για τρεις (3) μήνες x 25% του πιστοποιημένου οικονομικού αντικειμένου). Η μείωση του ποσού της τρίτης δόσης λόγω μη εξασφάλισης της δημιουργίας των θέσεων απασχόλησης επιβαρύνει αναλογικά όλους τους εταίρους.

 

Άρθρο 5

Όργανα Διοίκησης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Όργανα Διοίκησης της «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» είναι:

 • το Διοικητικό Συμβούλιο,
 • ο Συντονιστής Εταίρος και
 • ο Διαχειριστής

 

Άρθρο 6

Διοικητικό Συμβούλιο
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους της «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» μέλη. Κάθε εταίρος ορίζει – με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του – ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντικατασταθεί ελεύθερα από τον φορέα τον οποίο εκπροσωπεί, διαρκούσης της λειτουργίας της «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό», με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα – εταίρου και κοινοποίησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός ευλόγου χρόνου.
 3. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο εταίρος, αποχωρεί ο εκπρόσωπός του στο Διοικητικό Συμβούλιο και μειώνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εκλέγει το Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης,

β) εκλέγει έναν εκ των τακτικών μελών του, ως  Πρόεδρο του Δ.Σ, που εκπροσωπεί την  Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου,

γ) εκλέγει έναν εκ των τακτικών μελών του, ως  αντιπρόεδρο του Δ.Σ

δ) θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διατάξεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των Εταίρων που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, διατάξεις που εγγυώνται τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων για την Πράξη κονδυλίων, καθώς και ρυθμίσεις για την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

ε) αποφασίζει για το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και για τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών αυτής και

στ) είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή.

 

Άρθρο 7

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία απευθύνεται στα μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο, που αποδεικνύεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα από τον Πρόεδρο ή όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως με σχετική αιτιολόγηση, είτε από τον Συντονιστή Εταίρο, είτε από το Διαχειριστή, είτε από τουλάχιστον το 1/3 των μελών του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει ενός 15 ημερών από της υποβολής του αιτήματος.
 4. Στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος σύγκλησης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 5. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πράξεων και Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο βιβλίο που καταχωρούνται οι Αποφάσεις του ΔΣ καταχωρείται και η γνώμη της μειοψηφίας. Αν κάποιο από τα μέλη του ΔΣ αρνηθεί να υπογράψει στο βιβλίο, η άρνησή του και ο λόγος της άρνησής του σημειώνεται στο τέλος της καταχωρημένης απόφασης και μονογράφεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ.
 7. Ο Πρόεδρος ορίζει το γραμματέα.

Άρθρο 8

Συντονιστής Εταίρος
 1. Ο Συντονιστής Εταίρος:

α) έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της πράξης έναντι της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας,

β) φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται,

γ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεγασία με την ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,

δ) μεριμνά, ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους,

ε) ενημερώνει τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ) προετοιμάζει και υποβάλλει την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης έγγραφα,

ζ) καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης αυτής και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους,

η) παρακολουθεί τη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών,

θ) ορίζει ομάδα Έργου και έναν Υπεύθυνο Πράξης, ο οποίος έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης συνολικά,

ι) τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και τα προϊόντα αυτής, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 1. Ο Συντονιστής Εταίρος αναλαμβάνει την υποχρέωση – χωρίς καμία αντίστοιχη οικονομική ή άλλη απαίτηση – να διαθέσει στην «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» την απαιτούμενη για τη λειτουργία της υλικοτεχνική υποδομή (συμπεριλαμβανομένων και των γραφείων στέγασής της) καθώς και το απαραίτητο για τη λειτουργία της προσωπικό, χωρίς η παραχώρηση της υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού να λογίζεται στην περιουσία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 

Άρθρο 9

Διαχειριστής

 1. Ο Διαχειριστής της «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» είναι φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου.
 2. Ο Διαχειριστής ορίζεται βάσει συμβολαιογραφικού εγγράφου πληρεξούσιος του νομίμου εκπροσώπου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
 3. Ο Διαχειριστής:

α) κατανέμει τη χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησής της,

β) παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στον φορέα που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης του ν. 3614/2007, όπως ισχύει,

γ) καταρτίζει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης,

δ) πιστοποιεί την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών της πράξης και έχει την ευθύνη του Δημοσίου Υπολόγου κατά τα άρθρα 54 επ. του ν. 2362/1995 (Α΄247), όπως κάθε φορά ισχύει.

ε) παραλαμβάνει την επιταγή επιχορήγησης από το δημόσιο υπόλογο του Φορέα Χρηματοδότησης και την καταθέτει έως την επόμενη εργάσιμη μέρα της παραλαβής της, στον ειδικό έντοκο τραπεζικό λογαριασμό για την πράξη,

στ) είναι ο μόνος δικαιούχος πρόσβασης στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

 1. Ο Διαχειριστής:

Α. Συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της αρμοδιότητας του, που αφορούν στην καλή εκτέλεση του έργου της εταιρείας και

Γ. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Συντονιστή Εταίρο με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου της.

5. Ανάκληση του Διαχειριστή γίνεται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 10

Είσοδος – Αποχώρηση – Αποκλεισμός Εταίρου

 1. Η αποχώρηση ή αντικατάσταση Εταίρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τις εξής συντρέχουσες προϋποθέσεις:

α) σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης Εταίρου:

 1. Ανάληψη του έργου του αποχωρούντος Εταίρου από υφιστάμενους Εταίρους ή ταυτόχρονη αντικατάστασή του από νέο.
 2. Απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του
 3. σύμφωνη γνώμη της  ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας
 4. Δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης του αποχωρούντος Εταίρου, με πλήρη αιτιολογία
 5. Μη δραστική αλλοίωση της φυσιογνωμίας της Πράξης
 6. Ικανότητα, εμπειρία και συνάφεια του Εταίρου που αντικαθιστά τον αποχωρήσαντα, με το περιεχόμενο της Δράσης που καλείται να υλοποιήσει (υποδομή, προφίλ του Εταίρου, επιστημονική επάρκεια, βιογραφικά των συμμετεχόντων στελεχών, κλπ).

β) σε περίπτωση μη οικειοθελούς αποχώρησης Εταίρου:

Εκτός των παραπάνω αναφερομένων προϋποθέσεων (πλην του σημείου iv) απαιτείται:

 • αποδεδειγμένη αθέτηση υποχρεώσεων, παρατυπία ή παράβαση του Εταίρου όσον αφορά την υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει.

γ) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης Εταίρου που συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη:

 • Ανάληψη του έργου του νομικού προσώπου που λύθηκε, από υφιστάμενους Εταίρους ή ταυτόχρονη αντικατάστασή του από νέο,
 • Απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του
 • Αποδεικτικά στοιχεία περί των ανωτέρω αναφερομένων του νομικού προσώπου του Εταίρου
 • σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας
 • Ικανότητα, εμπειρία και συνάφεια του Εταίρου που αντικαθιστά το νομικό πρόσωπο που λύθηκε, με το περιεχόμενο της Δράσης που καλείται να υλοποιήσει (υποδομή, προφίλ του Εταίρου, επιστημονική επάρκεια, βιογραφικά των συμμετεχόντων στελεχών, κλπ).
 • Μη δραστική αλλοίωση της φυσιογνωμίας της Πράξης

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης Εταίρου και μη αντικατάστασής του ή ανάληψης του έργου του από υφιστάμενους εταίρους κατά τα ανωτέρω, ανακαλείται η απόφαση ένταξης της Πράξης και την ευθύνη φέρουν τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούσαν τα όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου που λύθηκε, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τα λοιπά μέλη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 1. Η αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ και μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή υλοποίηση του έργου.
 2. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εταίρων δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών.
 3. Μετά την αποχώρηση ή/ και αντικατάσταση Εταίρου η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενημερώνει τον φάκελο της διαχειριστικής επάρκειας.

Άρθρο 11

Βιβλία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης – Εταιρική Χρήση

 1. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία της, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.  Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη οφείλει να τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας για την πράξη που υλοποιεί και ξεχωριστή λογιστική μερίδα (ιδιαιτέρους τριτοβάθμιους λογαριασμούς ανά δράση και Εταίρο) έτσι ώστε οι λογιστικές καταχωρήσεις των δαπανών στα βιβλία του Δικαιούχου – ΑΣ να παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των δαπανών της πράξης, ομαδοποιημένων κατά εταίρο και δράση.
 2. Επίσης τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
 3. Η εταιρική χρήση είναι 12μηνης διάρκειας και αρχίζει 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη και θα λήξει στις 31.12.2013.

Άρθρο 12

Τροποποίηση του Καταστατικού

 1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται εγγράφως μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» και σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.
 2. Κάθε ζήτημα που αφορά την Αναπτυξιακή Σύμπραξη και δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ που συγκαλείται γι αυτό το λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4019/2011, την με αριθμ. Πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10.01.2012 ΚΥΑ και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και τα σχετικά άρθρα του παρόντος και οφείλει να λάβει απόφαση σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος.

Άρθρο 13

Διάρκεια, Λύση και Εκκαθάριση της εταιρείας

 1. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης που έχει αναλάβει και διαρκεί τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Πράξης που έχει αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
 2. Η αποχώρηση, αποπομπή ή διάλυση Εταίρου με κανέναν τρόπο δεν επιφέρουν τη λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
 3. Μετά τη λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Ο εκκαθαριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και εκπρόσωπός της κατά το χρόνο λύσης της ορίζεται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι δαπάνες εκκαθάρισης δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της πράξης.
 4. Όλα τα σχετικά με το στάδιο της εκκαθάρισης ζητήματα ρυθμίζονται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.
 5. Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη που απορρέει από την εκτέλεση της πράξης υφίστανται για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, δηλαδή και μετά τη λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 

Τα ιδρυτικά μέλη

Φορέας

Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου

 1. Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

Δημήτριος Σακκελαρίου

Πρόεδρος

ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

 1. 2.     Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (eTrikala ΑΕ)

Οδυσσέας Ράπτης

 1. 3.     Δήμος Τρικκαίων

Χρήστος Λάππας,

 

 1. 4.     Δήμος Καλαμπάκας

Δημήτριος Σακελλαρίου

 

 1. 5.     Δήμος Φαρκαδόνας

Κων/νος Οικονόμου

 1. 6.     Επιμελητήριο Τρικάλων (ΕΒΕ Τρικάλων)

Στέφανος Γιώτης

 1. 7.     Ένωση Ξενοδόχων πόλης Τρικάλων και Ορεινού Όγκου

Δημήτρης Χατζηγάκης

 1. 8.     Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων

Σωτήριος Φαμίσης

 1. 9.     Σωματείο Ιδιοκτητών & Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Επιπλωμένων Διαμερισμάτων & Κάμπινγκ – τα ΜΕΤΕΩΡΑ

Ιωάννης Καρακαντάς

 1. 10.  Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμπάκας

Κων/νος Φαμίσης

 1. 11.  Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας ν. Τρικάλων (ΣΟΧΤ ν. Τρικάλων)

Χρήστος Μπάτζιος

 1. 12.  ΚΕΝΑΚΑΠ & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ

Δημήτριος Σακκελαρίου

 1. 13.  Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – Γνώση Αναπτυξιακή

Ζωή Βαδράτσικα Διαχειρίστρια