Πληροφόρηση – Συμβουλευτική και Υποστήριξη

  • επιλογή ωφελουμένων και διάγνωση των αναγκών τους,
  • συμβουλευτική επιχειρηματικότητας,
  •  εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και εκπόνηση αντίστοιχων μελετών αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις,
  • συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την τοποθέτησή τους σε θέσεις μισθωτής εργασίας /απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
  • Φόρουμ προώθησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)