Μελέτες

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας της ΠΕ Τρικάλων

✓ Μελέτη ζήτησης εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό σε δυναμικούς τομείς της τουριστικής οικονομίας

✓ Έρευνα αγοράς για τη ζήτηση υπηρεσιών κοινωνικής οικονομίας στην ΠΕ Τρικάλων

✓ Μελέτη καταγραφής του πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και τουριστικού αποθέματος στην ΠΕ Τρικάλων

✓ Business plan ίδρυσης και λειτουργίας Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου παρακολούθησης της τοπικής αγοράς εργασίας & της επιχειρηματικότητας