Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

✓  Ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού,

✓  Δημοσιοποίηση του σχεδίου και των δράσεών του στα ΜΜΕ,

✓  Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου,

✓  Ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων,

✓  Διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης,

✓  Ημέρες καριέρας,

✓  Διαγωνισμός Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών και

✓  Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.