Δικτύωση

✓ Δικτύωση με άλλες ΑΣ και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες,

✓ Δομή και τοπική αντένα on the spot προώθησης των ωφελουμένων στην απασχόληση,

✓ Πρόγραμμα mentoring

✓ Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο της τοπικής αγοράς εργασίας & επιχειρηματικότητας

✓ Δίκτυο προώθησης τοπικών προϊόντων στον τουριστικό τομέα και

✓ Cluster νεοφυών επιχειρήσεων του Σχεδίου