Διαχείριση Πράξης

✓ Επίβλεψη και διαχείριση του σχεδίου

✓ Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου